#AccRB1642 - ngon

Cập nhật: 06/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 50

Trang phục: 100

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank: ang

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: ngon

Trạng thái: on dinh

Thông tin Liên hệ

Facbook: face

SĐT: 0947764314

Zalo: 123456789